• Regulamin

Sklep internetowy Sailor24.pl prowadzący działalność pod adresem internetowym www.sailor24.pl  prowadzony jest przez Sailor24.pl ul. Wawrzyniaka 4/6, 70-392 Szczecin, NIP 8521755662, Regon 812595080

Definicje użyte w Regulaminie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sailor24.pl
 4. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Sailor24.pl ul. Wawrzyniaka 4/6, 70-392 Szczecin, NIP 8521755662, REGON 812595080;
 5. Sklep internetowy sailor24.pl – serwis internetowy dostępny pod www.sailor24.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacja Teatr Kubika a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.sailor24.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod www. sailor24.pl, prowadzony jest przez Sailor24.pl, ul. Wawrzyniaka 4/6, 70-392 Szczecin, NIP: 8521755662, REGON: 812595080
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Zasady z korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sailor24.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia - rozwiązania umowy bez podania przyczyny.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacja Tarszisz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10.  
 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ceny wysyłki obowiązują na terenie Polski. 
Rodzaje i ceny dostaw:

https://sailor24.pl/news/n/58/Dostawa 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka poza terytorium Polski odbywa się tylko po opłacenu zamówienia i kosztów wysyłki, które to koszty są  każdorazową kalkulowane i ustalane indywidualnie z klientym.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 4. Termin realizacji wysyłki dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umieszcony na karcie produktu jest czasem orientacyjnym maksymalny czas wysyłki wynosi 14 dni roboczych liczony od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
 5. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

Cenach i metodach płatności w sklepie internetowym sailor24.pl

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYPRO S.A. i Blue Media S.A.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  1. płatność za pobraniem.
  2. płatność przelewem na konto Sprzedającego: 38 1240 3927 1111 0011 2116 7494
  3. płatność gotówką (przy odbiorze towaru).
  4. płatnością w systemie SKY-PAL, Przelewy24
  5. płatność internetowa za pomocą systemu płatności, dostępne metody: Karty płatnicze: *Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro
 6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu siedmiu dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy.
 7. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Odstąpienia od umowy.

 1. Klientowi, przysługuje – na podstawie przepisów prawa (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres sklep@sailor24.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sailor24 ul. 5 lipca 42b, 70-375 Szczecin.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty związane ze zwrotem zakupionych towarów pokrywa klient (kupujący).
 5. Klient, ma prawo do przedłużonego 30-dniowego okresu odstąpienia od umowy. Klient może w tym czasie skorzystać z prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Prawo dotyczy wyłącznie towarów nieuszkodzonych w oryginalnym opakowaniu. Po sprawdzeniu towaru i przed upływem 14 dni sprzedawca przekaże  Klientowi e-kupon równy cenie zwracanych towarów. E-kupon może być wykorzystany wyłącznie w sklepie sailor24.pl przez kolejne 60 dni. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje w przypadku tych towarów, które są określone w odpowiednich przepisach dotyczących włączeń.
 6. Prawo do odstapienia od umowy nie istnieje w przypadku:
 • zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
 • produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
 • produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych,
 • wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami,
 • zamawiane programy komputerowe, nagrania dźwiękowe/wizualne znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach, które zostało otwarte przez klienta,
 • zamówienie dotyczy gazet i czasopism, ale nie prenumeraty,
 • umowa dotyczy treści cyfrowych dostarczonych nie na nośniku materialnym, których przekazanie odbyło się przed upływem czasu na odstąpienie po wyrażeniu zgody konsumenta i wcześniejszym poinformowaniu klienta o utracie prawa do odstąpienia.

Reklamacje.

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres sklep@sailor24.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 11. W przypadku gdy zakupu dokonał przedsiębiorca faktura oraz faktura korygująca w przypadku zwrotu wysyłana jest na adres mailowy podany w zamówieniu.

Polityka prywatności i danych osobowych i ich ochrony.

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 4. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep, zabezpieczenia prawnego interesu Sprzedawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Sklep wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

  • Dane zbierane automatycznie:
   Do sprawnego działania Sklepu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Kilencie. Do danych tych należą:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
   • Adres IP
   • Typ przeglądarki
   • Rozdzielczość ekranu
   • Przybliżona lokalizacja
   • Otwierane podstrony serwisu
   • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
   • Rodzaj systemu operacyjnego
   • Adres poprzedniej podstrony
   • Adres strony odsyłającej
   • Język przeglądarki
   • Predkość łącza internetowego
   • Dostawca usług internetowych
   • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

  • Dane zbierane podczas rejestracji:
   Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

W przypadku Klientów zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Klienta  może być umieszczony identyfikator Klienta powiązany z kontem Klienta

  • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
   adres e-mail
 1. W przypadku kontaktu Klienta z Sprzedawcą, dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sailor24.pl ul. Wawrzyniaka 4/6, 70-392 Szczecin, NIP 8521755662, Regon 812595080
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  DPD, Poczta Polska, InPost
 4. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Sky-Pal
  b) Blue Media S.A.
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 8. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres sklep@sailor24.pl Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 9. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona. POLITYKA COOKIES.

Warunki świadczenia usługi Newsletter

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
 5. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 6. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
 7. podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 8. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
 9. wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 10. Zakres usługi Newsletter:
 11. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
 12. powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 13. Wypisanie się z usługi Newsletter:
 14. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
 15. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
 16. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

 

Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Komentowania wpisów i artykułów
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  1. Adresu e-mail
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  2. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  4. Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  5. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

 Prawa autorskie

 1. Właścicielem Sklepu oraz praw autorskich do serwisu jest Fundacja Tarszisz.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisi
Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Klientów zarejestrowanych w Sklepie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Klientów nieposiadających konta w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Klientów posiadających konta w Sklepie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się iż każdy Klient, kontynuujący korzystanie ze Sklepu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.


Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Sklepie przez Klientów, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 2. Sprzedawca dokona wszelkich starań by usługi Sklepu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Sklepie wybranym przez Sprzedawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Klientów korzystających z usług Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Sklepu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Sklepem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klientów.
 7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Sklepu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Sklepu należy kontaktować się z Sprzedawca korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
 1. Używając formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie
 2. Wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@sailor24.pl
 3. Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 570 555 900

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.