• Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
SAILOR24 ul. 5 Lipca 42 B, 70-375 Szczecin 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy*

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Data zawarcia umowy*/odbioru*

...........................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

..........................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów):

..........................................................................................................................

Numer konta do zwrotu środków:

.........................................................................................................................


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

..........................................................................................................................

Data:..................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić